Reglement

Enkele uittreksels uit het HUISHOUDELIJK REGLEMENT SVTONGRIA

Art 4 Iedere schutter moet zich eerst aanmelden in het clubhuis en intekenen in het aanwezigheidsregister zoals bedoeld en beschreven in Art 3§4° van het KB 13 juli 2000 indien hij met een vuurwapen zal schieten. Bij het gebruik van een luchtwapen zal zijn aanwezigheid genoteerd worden.

Art 10 Alle leden en genodigde schutters welke met vuurwapens willen schieten, moeten houder zijn van een al dan niet voorlopige vergunning. Buitenlandse gasten die in een lidstaat van de Europese Unie gerechtigd zijn aan dergelijke activiteiten deel te nemen zullen vooraf de vereiste documenten voorleggen die het voorhanden hebben van een vuurwapen in Belgie vergunnen.

Art 14 Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de voorzitter, de toezichters of bestuursleden de verantwoordelijke schutter terechtwijzen of verbod opleggen om verder te schieten en hem gelasten de standen te verlaten.

Art 23 Alle leden en bezoekers dienen zich ten allen tijden strikt te houden aan Art 3 § 9 KB 13.07.2000:

(Alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door particuliere schutters die hun schietactiviteiten volledig hebben beëindigd en in geen geval binnen de schietruimte en de wapenkamer; in deze ruimten geldt tevens een algemeen rookverbod; de toegang tot de “schietstand” is ontzegd aan elke persoon die kennelijk in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs.

Art 40 Hert vuren in een andere richting dan de kogelvanger en op andere voorwerpen of doelen dan dewelke zijn toegelaten op de stand, is verboden.

Art 42 Elk gebruik van magnum munitie, kogels met hardstalen kern, lichtkogels of lichtspoormunitie en kwikhoudende munitie is ten strengste verboden en geldt ten allen tijde en voor alle schietbanen.

Art 45 De volgende schiettechnieken zijn verboden:

 1. volautomatisch schieten
 2. schieten op menselijke silhouetten
 3. gewelddadige scenario’s
 4. realistische situaties
 5. schieten vanuit dekking
 6. schieten waarbij het wapen verborgen wordt gehouden
 7. het gebruik van een holster, uitgezonderd bij erkende trainingen van schietdisciplines waarbij het gebruik van een holster voorgeschreven is, namelijk het parcoursschieten.
 8. vanuit de heup te schieten.
 9. schieten met voorladers van welke soort dan ook.
 10. schieten met miniatuur kanonnen.
 11. schieten met wapens met hagelmunitie
 12. De hierna weergegeven bepaling van het KB 13/07/2000 dient strikt nageleefd te worden: Art 3/1- het gebruik van automatische wapens is verboden. Het gebruik van halfautomatische lange wapens is verboden behalve als dit noodzakelijk is een door de gemeenschapsoverheden bevoegd voor sport erkende discipline .

Art 57 De schuttersvereniging V.Z.W. S.V. TONGRIA ,kortweg SVT genoemd, is een private instelling.

ART 60 Het gedrag in het clubhuis moet van die aard zijn dat er geen overdreven lawaai wordt gemaakt zodat de overige leden er geen aanstoot aan nemen. Men dient zich ten allen tijde te schikken naar de aanwijzingen van de verantwoordelijke voor het clubhuis, de commissaris met dienst of een bestuurslid.

ART 61 De gebruikers van de schietstand worden verzocht het clubhuis en de aanhorigheden rein te houden en geen opzettelijke beschadigingen aan te richten. Vastgestelde defecten dienen gemeld aan de verantwoordelijke voor het clubhuis of de commissaris met dienst. Opzettelijke beschadigingen worden in rekening gebracht van de veroorzaker. Deze stelt zich eveneens bloot aan een disciplinaire sanctie welke eventueel door de tuchtcommissie zal worden voorgesteld aan de bestuursvergadering.

ART 63 In het clubhuis mogen zich geen wapens bevinden. Ze dienen ondergebracht in de stelplaats voor wapens in de gang naar de schietstand. Het beheer van de wapens is onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de houder van het wapen.

Geen enkel wapen mag getoond of rechtstreeks ter hand genomen worden buiten de schietbaan.

Wanneer de commissaris met dienst de toelating geeft, mag dit wel gebeuren in het bureel na toepassing van de veiligheidsmaatregelen. Er mag in geen geval aangelegd worden in een richting waarin personen zich bevinden.

ART 64 Het gebruik van alcoholische dranken vóór het schieten is ten strengste verboden en de toegang tot de schietbanen zal aan deze personen worden ontzegd door de commissaris met dienst.

ART 69 Elke inbreuk tegen het huishoudelijk reglement zal behandeld worden door de tuchtcommissie, waarna het bestuur de definitieve sanctionering zal treffen. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

ART 78 Ieder nieuw lid krijgt een uittreksel van dit reglement en in de club hangt een recente versie van dit reglement ter inzage voor alle leden. Indien dit reglement gewijzigd is, zal een aankondiging hiervan in het clubhuis op de uithangborden bevestigd worden gedurende minstens zes maand.

Het volledige reglement zal bezorgd worden aan het toekomstig lid wanneer deze wenst lid te worden